Politerm Centrifugalne Pumpe


PoliTerm Centrifugalne Pumpe (PCP), su jednostepene pumpe sa spiralnim kućištem i otvorenim rotorom. Osobina pumpi je zajedničko vratilo elektromotora i pumpe. Svi delovi radnog kola pumpe koji dolaze u dodir sa agresivnom tečnošću izrađeni su od viosokokvalitetnog POLITERM materijala. Pogon pumpe vezan je na trofazni elektromotor, sa produženom osovinom, oblika B3/B5. Zaptivanje PCP se vrši mehaničkim kliznim zaptivačem. Način zaptivanja odgovara uslovima pumpanja tečnosti do temperatura 80° C, a ne odgovara pumpanju abrazivnih tečnosti koje sadrže krute čestice, ekološki opasnim i otrovnim tečnostima i tečnostima koje imaju izrazito visoku viskoznost (koje se lepe), ili kristališu.

Mehanički zaptivač NE DOZVOLJAVA rad na suvo!

Na osnovu zahteva, uz pumpe se ugrađuje eksplozivno zaštićen motor. Usisna cev pumpe mora biti snabdevena nepovratnim ventilom i usisnom korpom, jer pumpe nisu samousisne. Kod pumpe sa ugrađenom samousisnom posudom, nepovratni ventil nije potreban.
Sve priključne mere odgovaraju zahtevima hemijskih pumpi.U tipskoj oznaci pumpe, data je dimenzija potisnog priključka.
Pumpe mogu da budu izvedene kao horizontalne ili vertikalne.

Najčešće se koriste za pumpanje ili pretakanje agresivnih fluida u hemijskoj, papirnoj, tekstilnoj, prehrambenoj industriji, industriji kože i obuće, galvanskim postrojenjima, u procesnoj tehnici (HPV-hemijska priprema vode, neutralizaciji)… Primarno namenjene za agresivne tečnosti (kiseline, baze, rastvore i sl…)


checkmark.gif pdf Tehničke karakteristike PCP pumpi.